اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶
گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

المشغل DMNH01

المشغل DMNH01 عرضت شرکه بلاک اند دیکر على هذا المشغل توفیر منتج بمواصفات أمریکیه وأسعار معقوله. یتم تجمیع مکونات هذا المنتج بمواصفات فنیه من Black & […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶
گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

المشغل DMP01

تعمل شرکه Black & Decker USA على توفیر مشغل ناقل حرکه مع صندوق تروس عالی الجوده. إن استخدام محرک Dunker وعیون Optex والتکنولوجیا العالیه وفقًا للمعاییر […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶
گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

الأبواب ۳ و ۴ الجناح