خرداد ۲۱, ۱۳۹۶
پرده برقی | پرده اتوماتیک | پرده برقی مشهد | پرده اتوماتیک مشهد | پرده برقی گیسا گستر | پرده اتوماتیک گیسا گستر

Installing the Romanian automatic shuttle operator in one of the residential units of the Elysee Tower of Mashhad

The installation of six automatic Romanian shutter operators in one of the residential units of the Elysee Tower, run by the technical team of Gisaya Gostar. […]
خرداد ۲۱, ۱۳۹۶
پرده برقی | پرده اتوماتیک | پرده برقی مشهد | پرده اتوماتیک مشهد | پرده برقی گیسا گستر | پرده اتوماتیک گیسا گستر

ترکیب مشغل المکوک الآلی الرومانی فی واحده من الوحدات السکنیه فی برج الإلیزیه فی مشهد

ترکیب ست مشغلات رومانیه أوتوماتیکیه فی واحده من الوحدات السکنیه فی برج الإلیزیه ، یدیرها الفریق التقنی من جیسیا جوستار. پرده برقی | پرده اتوماتیک | […]